Informace o zpracování osobních údajů pro přispěvatele a dárce

Vážení dárci,
e-mailové adresy, které nám poskytujete při přislíbení platby dárku/příspěvku do misky/zdravotního balíčku/projektu, potřebujeme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat.
Zasíláme na ně pokyny k platbě, poděkování, fotku kočky s dárkem nebo hotového projektu a případné dotazy ke stavu platby. Také vám posíláme dvakrát ročně newsletter, ze kterého se můžete odhlásit.

V případě, kdy zvolíte anonymní obdarování, nebude vaše jméno uvedeno na webu, ale vidíme ho my a také obdarovaná organizace, které to umožní lépe spárovat přijaté částky na svém účtu se záznamem v našem systému.

V případě, že využijete možnosti automatického vystavení potvrzení o daru, potřebujeme také vaše jméno a příjmení, adresu a datum narození. Tyto údaje sdílíme s organizací, která dar obdržela, a která potvrzení vystavuje. Ta s nimi nadále zachází podle pravidel GDPR.

Pokud usoudíte, že nechcete, abychom Vaše osobní údaje nadále uchovávali, stačí nám napsat na info@kociciprani.cz a my je smažeme.

 

právníci by to řekli následovně:
chtěli bychom vás informovat, že naše organizace Kočičí přání, se sídlem Limuzská 530/37, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha, IČO: 05592305, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka L 67080 (dále jen „Správce“), bude zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu kontaktních a identifikačních ú­dajů.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“). Data budou zpracovávána za účelem kontaktování či určení vaší osoby a dalších povinností plynoucích z právního titulu plnění smlouvy či oprávněného zájmu Správce.

Vaše údaje budou uchovávány po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy, pokud jejich zpracování vychází z titulu plnění smlouvy, v případě oprávněného zájmu potom po dobu dvou let od posledního projevení zájmu ze strany přispěvatele.

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani třetím osobám, vyjma osob pověřených Správcem (za účelem plnění závazků plynoucích z povahy vztahu dárce – Správce, evidence finančního toku a evidence potenciálních přispěvatelů), které budou vystupovat jako Zpracovatelé Správce. Celý seznam zpracovatelů vám poskytneme na vyžádání na e-mailové adrese info@kociciprani.cz.

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 4 výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají přispěvatelé řadu práv, včetně práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy, a to prostřednictvím e-mailu info@kociciprani.cz. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Správce tyto údaje potřebuje k uzavření a plnění smlouvy.